Skip to main content

You are here

Създаване на Националан Мрежа Анна Линд България

На 7 ноември 2008г. в Благоевград, в университетска база „Бачиново”, се проведе първата тридневна среща за създаване на българска мрежа към фондация „Анна Линд”. Присъстваха 28 представители на културни и образователни институции и НПО от различни градове – Разлог, Благоевград, Сандански, Петрич София, Хасково, Пловдив, Ямбол и Велико Търново. Г-жа Костадинка Тодорова, координатор на фондация „Анна Линд” за България, запозна присъстващите със сферите на дейност, целите, идеите и различните възможности, които предлага фондацията. Независимо от различните сфери на дейност, в които работят неправителствените организации и институциите, техните представители установиха, че имат множество сходства и допирни точки с целите и идеите на Анна Линд, което бе един от основните катализатори на желанието им да станат членове на българската мрежа на фондацията.

Благодарение на опитността и професионализма на присъстващите, те веднага пристъпиха към конкретни действия за полагане на основите за създаване на българска мрежа към фондация Анна Линд. Беше избрано име на мрежата – Национална мрежа Анна Линд България /НМАЛБ/. Следващата стъпка, която предприеха, бе да начертаят основни цели, за чието постигане да работят, които от друга страна ще определят посоката, в която ще се развива мрежата. Основните цели, които си поставиха членовете на НМАЛБ са три:

  • Утвърждаване на ценностите на Анна Линд Фондация (АЛФ) чрез популяризиране и реализиране на целите и дейностите й.
  • Създаване и развитие на ефективна Национална мрежа от организации и институции – Анна Линд България. (НМАЛБ).
  • Изграждане на устойчиви партньорства в България и Евро-средиземноморския регион.

За да постигнат успешното им реализиране, членовете на НМАЛБ се разделиха на три тематични подгрупи, като всяка подгрупа ще работи и допринася за постигането на една от трите цели. По време на тридневната среща всяка група разработи първоначален план за постигане на конкретните цели на мрежата.

Като доказателство за ползотворна среща една седмица след нейното провеждане членовете на новосъздадената мрежа вече бяха разработили:

  • Правилник за дейността на Национална мрежа Анна Линд България.
  • Меморандум за сътрудничество между членовете на Национална мрежа Анна Линд България
  • Изисквания към регионалните партньори на НМАЛБ.

Създаването на тези важни за изграждането на здрава и ефективно функционираща структура на българската мрежа документи бяха първото нещо, за което членовете на НМАЛБ работиха заедно. Те бяха в непрекъсната комуникация по между си и водени от амбицията за постигане на поставените дългосрочни цели се справиха отлично с първата си задача. Работиха в екип без никакви затруднения, независимо от различното географско положение, в което се намират.
Мисля, че с изложената дотук информация отговорихме на въпроса – „Беше ли срещата успешна?”

Search for Partners

Head(s) of Network